ลูกรัก

คราใดที่เจ้าไม่มีปัญญาพิจารณาให้เห็นโทษภัยในอารมณ์ทั้งหลาย

ครานั้นน่าจะเป็นเรื่องยากที่จักวาง ว่าง ดับ เย็น

พุทธะอิสระ