อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น จงเห็นในสิ่งที่เชื่อ

อธิบายความคำว่า

อย่าเชื่อในสิ่งที่เห็น หมายความว่า

สิ่งที่เห็นด้วยตา ฟังด้วยหู ดมด้วยจมูก รับรสด้วยลิ้น สัมผัสได้ด้วยกาย อาจจะยังไม่ใช่เรื่องจริง ของจริงก็ได้

อธิบายคำว่า

จงเห็นในสิ่งที่เชื่อ หมายความว่า

จงใช้สติปัญญา พิจารณาด้วยความเป็นกลาง ให้รู้เห็นตามความเป็นจริงอย่างแจ่มชัด

อย่าใช้ความเชื่อส่วนตัว จนปิดบังข้อเท็จจริงที่ควรจักรู้เห็น

หวังว่า ท่านทั้งหลายคงจักได้ใช้หลักนี้ นำไปวิเคราะห์ในทุกสิ่งที่เชื่อไม่เว้นแม้แต่พฤติกรรมของตน

พุทธะอิสระ