เทศกาลส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับศักราชใหม่ ที่จะถึงนี้

ขอส่งความสุข ความปรารถนาดี

มายังบรรดา พี่น้องชาวพุทธและคริสตชนทุกท่าน

ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วทั้งสากลจักรวาลจงดลบันดาลประทานพร

ให้ทุกๆ ท่าน มีสุขภาพแข็งแรง มีอายุยืนยาว มีสติปัญญาตั้งมั่น

มีคุณธรรมเจริญ มีทรัพย์ ลาภ ยศ สุข เป็นที่รักของหมู่เทพยดา และมนุษย์ทั้งหลาย แคล้วคลาดปลอดภัย จากภยันอันตรายทั้งปวง

จงตั้งมั่นอยู่ในความไม่ประมาททุกท่านเทอญ

พุทธะอิสระ