จิตที่ไม่มีปัญญา จักมีปกติ ที่มักจะปรุงแต่งไปเรื่อยๆ

จิตที่ไม่มีปัญญา คือจิตที่หลงเชื่อง่าย

จิตที่ไม่มีปัญญา มักจะมีความหวาดกลัว วิตก กังวลอยู่เนืองนิตย์

จิตที่ไม่มีปัญญา ชอบที่จะสับส่าย ฟุ้งซ่าน

จิตที่ไม่มีปัญญา มักจะซึมเศร้า ง่วงเหงา

จิตที่ไม่มีปัญญา จักมีปกติที่ร้อนรุ่ม ทุรนทุราย

จิตที่ไม่มีปัญญา ชอบที่จะทะยานอยาก ละโมบ

จิตที่ไม่มีปัญญา คือจิตที่พร้อมจักยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่ง ไม่เว้นแม้แต่ความดี และบุญกุศล

จิตที่ไม่มีปัญญา จักมีตัวกู ของกู ใหญ่และแยะมากๆ

แล้วจิตที่มีปัญญา หน้าตามันเป็นอย่างไร

จิตที่มีปัญญา คือจิตที่ตรงข้ามกับจิตไม่มีปัญญา นอกจากนี้

จิตที่มีปัญญา คือจิตที่ฉลาด สะอาด สว่าง สงบ

ที่เกิดจากความเข้าใจ เข้าถึง รู้จักอย่างแจ่มชัดในคำว่า

สัพเพ สังขารา อะนิจจา สังขารทั้งหลาย ล้วนมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา

สัพเพ ธัมมา อะนัตตาติ ธรรมทั้งหลายไม่มีตัวตน

พุทธะอิสระ