ประชาสัมพันธ์
แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ)
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล อุทิศให้ผู้มีพระคุณ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และ ทุกท่านสามารถนำอัฐิ รูปถ่ายผู้วายชนม์ เข้าร่วมในพิธีสวดมาติกาบังสุกุลได้

----------------------------------

พบกับ ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑, ๒, ๓ ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
บริเวณเต้นท์หน้าศาลา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม