Print
Hits: 630

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรม
วันวิสาขบูชา น้อมถวายเป็นพุทธบูชา
วันที่ ๒๕ – ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน นครปฐม

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๑๕.๓๐ น. ลงทะเบียน / พิธีบวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐ น. พิธีบวชเนกขัมมะ ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
๑๘.๓๐ น. ทำวัตรเย็น / ธรรมะจากพระไตรปิฎก

วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น. กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น / ธรรมจากพระไตรปิฎก

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (มีเปิดตลาดประชารัฐ)
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น. กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น / ธรรมจากพระไตรปิฎก

วันจันทร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๖.๐๐ น. กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
๐๗.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า
๐๙.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต
๑๓.๐๐ น. การอบรมวิถีจิต (ต่อ)
๑๘.๐๐ น. ทำวัตรเย็น / ธรรมจากพระไตรปิฎก

วันอังคารที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (วันวิสาขบูชา)
๐๕.๐๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๘.๐๐ น. ตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. การแสดงธรรมเทศนา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๑.๐๐ น. รับประทานอาหารเพล
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมเทศนา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น และเวียนเทียน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
ติดต่อสอบถาม : โทร ๐๓๔ – ๑๐๒๒๔๐

----------------------------------

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑
พบกับสินค้าดี ราคาถูก ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
ทั้งเครื่องอุปโภค บริโภค เชิญมาจับจ่ายใช้สอย
ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑, ๒, ๓ ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
บริเวณชั้นล่างอาคารพระนาคปรก
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ภาพบรรยากาศ ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย
https://youtu.be/oAHDtPpmca8
https://youtu.be/qdw3tQpvZzI