ประชาสัมพันธ์
แสดงธรรมประจำสัปดาห์ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันอาทิตย์ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๗.๐๐ น. การตักบาตร (อาหารปรุงสำเร็จ)
เวลา ๐๙.๐๐ น. พิธีสวดมาติกาบังสุกุล อุทิศให้ผู้มีพระคุณ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน

รับสมัครบวชพระ เณร #บวชฟรี #ไม่เสียค่าใช้จ่าย
ตั้งแต่วันนี้ ถึง ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
บวชตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ – ๕ มกราคม ๒๕๖๓
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการทอดกฐินสามัคคี
วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วันเสาร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๑๘.๐๐ น. พิธีฉลององค์กฐิน ณ ศาลาปฏิบัติธรรม

วันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เวลา ๙.๐๐ น. ตั้งองค์กฐิน ฟังปาฐกถาธรรม แสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ
เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีทอดกฐินสามัคคี
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. แสดงธรรม โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ติดต่อสอบถามได้ที่ มูลนิธิธรรมอิสระ
โทร ๐๓๔ ๓๑๐ ๕๐๑ - ๒

กำหนดการบวชเนกขัมมะวันกตัญญูและวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ที่ ๙ – ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

ขอเชิญร่วมฟังธรรม งานแสดงธรรมประจำอาทิตย์ที่ ๑ ของเดือนกรกฏาคม ๒๕๖๒
วันอาทิตย์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๘.๓๐ น. คลินิกการแพทย์แผนไทย อิสระธรรม
เวลา ๐๙.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์
เวลา ๑๓.๓๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

----------------------------------

พบกับ ตลาดประชารัฐ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ)
เพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ในภาวะเศรษฐกิจฝืดเคือง
ได้ทุกวันอาทิตย์ที่ ๑, ๒, ๓ ของทุกเดือน
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
บริเวณเต้นท์หน้าศาลา
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

กำหนดการงานบรรพชาอุปสมบท และบวชเนกขัมมะ
เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ 
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

วัน อาทิตย์ ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ, นาคเข้าอบรมและพิจารณาความประพฤติที่วัด

ประชาสัมพันธ์
วันอาทิตย์ที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม

เวลา ๐๙.๓๐ น. เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
และเพื่อเป็นกุศล แด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
เวลา ๑๑.๐๐ น. ถวายภัตตาหารเพลพระภิกษุสงฆ์
เวลา ๑๓.๓๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน โดย หลวงปู่พุทธะอิสระ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กำหนดการบวชเนกขัมมะ ปฏิบัติธรรมเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้า ในพระบรมราชจักรีวงศ์
และบำเพ็ญกุศลแด่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒
ณ ศาลาปฏิบัติธรรม วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

กำหนดการบวชเนกขัมมะวันวิสาขาบูชา
วันที่ ๑๗ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
.
วันศุกร์ที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. ลงทะเบียนบวชเนกขัมมะ
เวลา ๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น / พระไตรปิฎก