กำหนดการถือศีลกินเจเดือนเก้า (เก้าอ้วงฮุกโจ้ว)
วันที่ ๑๙ ตุลาคม – ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (เทียนหงี่ตึ๊ง) 
ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๖.๐๐ น. พิธีอัญเชิญเทพเจ้าเก๋าอ๊วงฮุกโจ้ว 
อัญเชิญทีกงเต็งขึ้นสู่เสาหงส์ฟ้า-มังกรฟ้า
พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ ณ โรงเจฯ

วันที่ ๒๐ – ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
๑๗.๐๐ น. อ่านรายชื่อผู้ร่วมพิธีถือศีลกินเจถวายฮุกโจ้วและพระโพธิสัตว์ 
พิธีเวียนธูป (ตั่วเจคี๊)
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
๑๐.๐๐ น. พิธีลอยกระทง ปล่อยสัตว์ โดยพระสงฆ์มหายาน
๑๒.๓๐ น. พิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) เซ่นไหว้ดวงวิญญาณ โดยพระสงฆ์มหายาน
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันที่ ๒๓ ตุลาคม – ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
๑๗.๐๐ น. อ่านรายชื่อผู้ร่วมพิธีถือศีลกินเจถวายฮุกโจ้วและพระโพธิสัตว์ 
พิธีเวียนธูป (ตั่วเจคี๊)
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ (ปิด)
๑๐.๐๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์
๑๗.๐๐ น. อ่านรายชื่อผู้ร่วมพิธีถือศีลกินเจถวายฮุกโจ้วและพระโพธิสัตว์ 
พิธีเวียนธูป (ตั่วเจคี๊)
พิธีส่งฮุกโจ้ว เทพเจ้า ๙ พระองค์ 
อัญเชิญตะเกียงลงจากเสาจากเสาหงส์ฟ้า-มังกรฟ้า
ปิดงานเทศกาลกินเจ 

*ผู้เข้าร่วมพิธีกรุณาแต่งกายด้วยชุดสีขาว