ประชาสัมพันธ์

กำหนดการบวชเนกขัมมะปฏิบัติธรรมวันมาฆบูชา
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน นครปฐม
วันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐

วันศุกร์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๑๕.๐๐น. ลงทะเบียน/พิธีบวชเนกขัมมะ
๑๘.๐๐น. สมาทานศีลอุโบสถ / เจริญพระพุทธมนต์เย็น

วันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ( มาฆบูชา )
๐๕.๐๐น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐น. ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง
๐๙.๐๐ น. การหล่อพระพุทธรูปปางพิชิตมาร
๑๐.๐๐ น. การแสดงธรรมเทศนา โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมเทศนา อบรมกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๘.๐๐น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น และ เวียนเทียน

วันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
๐๕.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เช้า
๐๘.๐๐ น. อโรคยา คลินิก
๑๐.๐๐ น. การสวดพระอภิธรรม น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
๑๓.๐๐ น. การแสดงธรรมเทศนา อบรมกรรมฐาน โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ
๑๗.๓๐ น. ลาสิกขา

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม