หลวงปู่ฯ ได้ให้โอวาทเพื่อนำไปปฏิบัติในช่วงเทศกาลกินเจ เป็นข้อปฏิบัติเพิ่มเติมคือทักษะบารมี 10 ประการ ซึ่งเป็นมหาปณิธานของพระโพธิสัตว์ดังนี้

วันที่ 1 - 14 ต.ค. 55 วันแห่งการบริจาคทาน ให้กำลังใจ ให้น้ำใจ ให้โอกาส ให้เวลา ให้อภัย ปัจจัยตามกำลัง วันแห่งการให้

วันที่ 2 - เช้า ชำระล้างร่างกายแต่งตัวให้เรียบร้อย จุดธูปแผ่เมตตาระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาในวันที่ 1 สมาทานที่จะปฎิบัติโพธิธรรมข้อที่ 2 คือ ศีล เคร่ดครัดในศีลของตนวันนี้จะรักษาศีลทั้งวัน

วันที่ 3 -เช้า ชำระล้างร่างกายแต่งตัวให้เรียบร้อย จุดธูปแผ่เมตตาระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาในวันที่ 2 สมาทานที่จะปฎิบัติโพธิธรรมข้อที่ 3 คือ เนกขัมมะ หากท่านใดต้องทำหน้าที่การงานก็บวชใจอย่างเดียวก็ได้ มีสติ ไม่พร่ำเพ้อ รู้แต่ภายในกายในใจตน รู้กายในกาย รู้ใจในใจไม่อยู่ในอำนาจครอบงำของโลภะ โทสะ โมหะ

วันที่ 4 -เช้า ชำระล้างร่างกายแต่งตัวให้เรียบร้อย จุดธูปแผ่เมตตาระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาในวันที่ 3 สมาทานที่จะปฎิบัติโพธิธรรมข้อที่ 4 ภาวนากรรมในใจ "ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นสุข ขอสัตว์ทั้งปวงจงพ้นทุกข์" เจริญปัญญา สร้างอารมณ์ภาวนาในใจ ทำใจให้สงบนิ่งให้ได้ทั้งวัน

วันที่ 5-เช้า ชำระล้างร่างกายแต่งตัวให้เรียบร้อย จุดธูปแผ่เมตตาระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาในวันที่ 4 สมาทานที่จะปฎิบัติโพธิธรรมข้อที่ 5 คือ ทำความเพียรในสิ่งที่เป็นกุศลระมัดระวังจิต

วันที่ 6-เช้า ชำระล้างร่างกายแต่งตัวให้เรียบร้อย จุดธูปแผ่เมตตาระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาในวันที่ 5 สมาทานที่จะปฎิบัติโพธิธรรมข้อที่ 6 คือ ขันติ อดทน อดกลั้น ต่อความง่วงความกระหาย สงบจิตใจต่อสิ่งยั่วเย้าทางตา หู จมูก ลิ้น กาย

วันที่ 7-เช้า ชำระล้างร่างกายแต่งตัวให้เรียบร้อย จุดธูปแผ่เมตตาระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาในวันที่ 6 สมาทานที่จะปฎิบัติโพธิธรรมข้อที่ 7 คือ สร้างสัจจะบารมี ซื่อตรงต่อการกระทำ อย่าเพลี่ยงพล้ำต่อเครื่องร้อยรัดทั้งปวง

วันที่ 8-เช้า ชำระล้างร่างกายแต่งตัวให้เรียบร้อย จุดธูปแผ่เมตตาระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาในวันที่ 7 สมาทานที่จะปฎิบัติโพธิธรรมข้อที่ 8 คือ ความตั้งมั่นในใจที่จะกระทำความดีงาม จนสามารถมีชัยชนะต่อวัฏฏะ มีอำนาจให้เหนือโลภะ โทสะ โมหะ ไม่ใช่อธิษฐานแบบหวังวัตถุ เป็นอธิษฐานในส่วนกุศล

วันที่ 9-เช้า ชำระล้างร่างกายแต่งตัวให้เรียบร้อย จุดธูปแผ่เมตตาระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาในวันที่ 8 สมาทานที่จะปฎิบัติโพธิธรรมข้อที่ 9 คือ เมตตาบารมี ทำจิตให้มีเมตตาอย่าทำจิตให้ขุ่นมัว ให้มีแต่อารมณ์ยิ้ม

23 ต.ค. 55 วันที่ 10- เช้า ชำระล้างร่างกายแต่งตัวให้เรียบร้อย จุดธูปแผ่เมตตาระลึกถึงบุญกุศลที่ได้ทำมาในวันที่ 9 สมาทานที่จะปฎิบัติโพธิธรรมข้อที่ 10 คือ วางเฉย อุเบกขารมณ์