Print
Hits: 3584

กำหนดการเทศกาลกิจเจเดือนเก้า (เก้าอ้วงฮุกโจ้ว)
วันที่ 14 ตุลาคม – 23 ตุลาคม 2555
ณ โรงเจหอคุณธรรมฟ้า (เทียนหงี่ตึ้ง) วัดอ้อน้อยธรรมอิสระ

j2012

วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2555
08.30 น.   หลวงปู่พุทธะอิสระ ประธานพิธีขึ้นเสากงเต็ง พร้อมทั้งอัญเชิญตะเกียงสู่เสาทีกง โดยมังกรสิงโต พร้อมฉลองเสาทีกงเต็ง
09.00 น. หลวงปู่พุทธะอิสระ ประกอบพิธีอัญเชิญพระพุทธเจ้า และพระโพธิสัตว์ (เก้าอ้วงฮุกโจ้ว) พระภิกษุวัดอ้อน้อยเจริญมนต์ องค์หลวงปู่เปิดงานเทศกาลกินเจ มังกรสิงโตเชิดถวาย  คณะทำงานโรงเจจุดธูปเทียนสักการะองค์พระกวนอิม องค์หลวงพ่อผาสุก องค์พระกษิติครรภ์ (ตี่จั่งอ้วง) และท่านจตุมหาราชทั้ง4 องค์
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลพระสงฆ์ ณ โรงเจ (โต๊ะจีน)
14.00 น. พิธีเจริญมนต์ อ่านรายชื่อผู้ร่วมกินเจ ถวายฮุกโจ้ว และพระโพธิสัตว์พร้อมเวียนธูปรอบโรงเจถวายความตั้งใจ
16.00 น. หลวงปู่แจกมหาทานแก่ผู้ยากไร้ 199 ครอบครัว บริเวณด้านหน้าโรงเจ

วันที่ 15-19 ตุลาคม และ 22 ตุลาคม 2555
09.00 น. พระภิกษุสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 9 รูป (วัดอ้อน้อย)
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ในวัดอ้อน้อย
13.30 น. พิธีเจริญมนต์ พร้อมเวียนธูปรอบโรงเจ
15.30 น. หลวงปู่แจกมหาทานแก่ผู้ยากไร้ 199 ครอบครัว
หมายเหตุ  ตามวันที่ระบุข้างต้น จะเป็นเด็กนักเรียนประถมปีที่ 4 - มัธยม เป็นผู้รับแจกทาน

วันเสาร์ที่ 20 ตุลาคม 2555
09.00 น. พระภิกษุสงฆ์จีนเจริญพระพุทธมนต์
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์จีน ณ โรงเจ และพระสงฆ์ไทยในวัดอ้อน้อย
13.00 น. พิธีอ่านรายชื่อผู้ร่วมบำเพ็ญถือศีลกินเจ ถวายเก้าอ้วงฮุกโจ้ว พิธีปล่อยสัตว์ลอยกระทง
(จะทำก่อนวันทิ้งกระจาด)
16.00 น. หลวงปู่แจกมหาทานแก่ผู้ยากไร้ 199 ครอบครัว

วันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2555 พิธีทิ้งกระจาด (บริจาคทาน)
09.00 น. ประกอบพิธีไหว้ผู้มีพระคุณ บรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับไปแล้ว โดยคณะสงฆ์จีน เจ้าภาพผู้จองร่วมพิธีไหว้
12.30 น. พิธีข้ามสะพานบุญ เพื่อนำดวงวิญญาณ บรรพบุรุษ ผู้ล่วงลับไปแล้วสู่สุขคติ สู่แดนสุขาวดีโดยคณะพระสงฆ์จีน
14.00 น. พิธีทิ้งกระจาด (ซิโกว) ไหว้ห่อเฮียตี๋ (ผีไม่มีญาติ) พิธีโปรดวิญญาณ โดยคณะพระสงฆ์จีน แจกมหาทานแก่ผู้ยากไร้ 999 ครอบครัว

วันอังคารที่ 23  ตุลาคม 2555  ตรงกับวันปิยมหาราช
08.30 น. หลวงปู่พุทธะอิสระ ประธานฯ จุดธูปเทียนพิธีบวงสรวง (เจ) พระสงฆ์จีนเจริญพุทธมนต์
ถวายพระปิยมหาราช มังกรสิงโตเชิดถวาย
11.00 น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์
13.00 น. พิธีส่งฮุกโจ้ว เทพเจ้า 9 พระองค์ (โดยพระสงฆ์จีน)
16.00 น. หลวงปู่พุทธะอิสระ ประธานฯปิดงานเทศกาลกินเจ มังกรสิงโตเชิดถวาย หลวงปู่พุทธะอิสระ เจริญมนต์นพเคราะห์
-----------------
หมายเหตุ  - เวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
                - ถ้าคณะทัวร์ชุดใด มีความประสงค์จะพาคณะทัวร์มากราบขอพรพระโพธิสัตว์ในช่วงเทศกาลกินเจ  เพื่อความสะดวก โปรดติดต่อล่วงหน้า  วัดอ้อน้อย โรงเจหอคุณธรรมฟ้า โทร 034-204274,034-204822,084-1601891

พิธีการกินเจเดือนเก้า ในพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายานมีอรรถาธิบายว่า “เป็นการ

ประกอบพิธีเพื่อการบูชาอดีตพระพุทธเจ้า 7 พระองค์และพระโพธิสัตว์ 2  พระองค์ 

รวมเป็น 9  พระองค์ หรืออีกนัยหนึ่งเรียกว่า เทพดาวนพเคราะห์ทั้ง 9  อันมี พระ

อาทิตย์, พระจันทร์, ดาวพระอังคาร,ดาวพระพุทธ,ดาวพระพฤหัสบดี,ดาวพระ

ศุกร์,ดาวพระเสาร์,พระราหู และพระเกตุ”

พิธีกินเจ สาธุชนผู้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนา ต่างบำเพ็ญศีลสมาทาน กินเจ งดเว้นเนื้อสัตว์

สวมเสื้อสีขาวสะอาด พากันเดินทางสู่วัด โรงเจ สักการะน้อมบูชาแด่สมเด็จพระสัมมา

สัมพุทธเจ้า สวดมนต์ ทำสมาธิภาวนา แผ่เมตตาจิต ขอพร เพื่อความเจริญสมบูรณ์พูนสุข

การทำบุญแจกทานแก่คนทุกข์ คนยากจน เป็นที่นิยมกันมาแต่โบราณกาล กินเจเดือนเก้า

เป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ ได้แผ่เมตตาจิตช่วยปลดปล่อยชีวิตสัตว์ให้รอดตายได้จริงๆ  แม้จะ

เป็นระยะเวลาเพียง 9 วัน 9 คืน  มีสาธุชนจำนวนมากที่ได้รับอานิสงส์จากการถือศีลกิน

เจทั้งร่างกายและจิตใจ  สามารถสัมผัสรับรู้ได้ด้วยตนเอง จึงถือเอาโอกาสอันดีนี้  เป็นจุด

เริ่มต้นตั้งณิธานเลิกกินเนื้อสัตว์ ไม่เบียดเบียนผู้อื่นไปจนตลอดชีวิต