ขอเชิญร่วม บรรพชาและอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป
เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐

กำหนดการบรรพชาและอุปสมบทหมู่ ๙๙ รูป
ระหว่างวันที่ ๑๔ – ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

วันเสาร์ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๗.๐๐ น. ปิดรับสมัครบวชพระ/ สามเณร
นาคเข้าอยู่พิจารณาความประพฤติและซ้อมขานนาคที่วัด

วันเสาร์ที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๗.๐๐ น. พิธีขลิบผมนาค
๑๖.๐๐ น. พิธีอาบน้ำนาค
๑๘.๐๐ น. เทศน์สอนนาค และ พิธีมอบผ้าไตร

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๖.๓๐ น. พิธีขอขมาญาติ
๐๗.๐๐ น. พิธีบรรพชา–อุปสมบทหมู่

วันอาทิตย์ที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
๑๘.๐๐ น. พิธีมอบวุฒิบัตร

วันจันทร์ที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐
๐๗.๓๐ น. ปัจฉิมโอวาท / พิธีลาสิกขา

สมัครและสอบถามได้ที่ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ)
โทร. ๐๓๔-๑๐๖๗๖๐ ถึง ๒ , ๐๙๕-๕๔๓๑๐๕๔

หมายเหตุ: กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม