วันที่ ๑๒– ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
ณ วัดอ้อน้อย (ธรรมอิสระ) ถ.มาลัยแมน อ.กำแพงแสน นครปฐม

วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
๐๖.๐๐ น. เปิดจำหน่ายชุดบังสุกุลเป็นและตาย
ลงทะเบียน ชื่อมารดาและบุตรที่นำมาร่วมพิธี
๐๙.๐๐ น. หลวงปู่พุทธะอิสระ แสดงธรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
และวันกตัญญู

๐๙.๓๐ น. พิธีสวดมาติกา บังสุกุล ณ ศาลาปฏิบัติธรรม
เพื่ออุทิศให้กับผู้มีพระคุณของวัดอ้อน้อย บรรพบุรุษ
และผู้วายชนม์
พิธีบังสุกุลตาย และเป็นให้แก่มารดา
๑๓.๓๐ น. พิธีไถ่ ชีวิต โค กระบือ
๑๔.๐๐ น. หลวงปู่พุทธอิสระ แสดงธรรมวันกตัญญู และมอบของที่ระลึกให้แก่มารดาที่มีบุตรนำมาร่วมงานซึ่งได้ลงทะเบียนไว้แล้ว
แจกมหาทานแก่ผู้ยากไร้ ๕๐๐ ครอบครัว
๑๖.๐๐ น. พิธีหล่อชิ้นส่วนพระนาคปรก “ปกเกล้า ปกแผ่นดิน”
๑๘.๐๐ น. เจริญพระพุทธมนต์เย็น
๑๙.๐๐ น. พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ


วันเสาร์ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๙.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน
๑๘.๐๐ น. ปัจฉิมโอวาท / มอบใบประกาศวุฒิบัตร (พระบวชในโครงการวันแม่)
ทำวัตรเย็น และ อ่านพระไตรปิฎก

วันอาทิตย์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๙
๐๔.๓๐ น. ทำวัตรเช้า
๐๗.๐๐ น. พิธีลาสิกขา (พระบวชในโครงการวันแม่)
๐๘.๓๐ น. อโรคยาคลินิก
๐๙.๐๐ น. ปฏิบัติกรรมฐาน
๑๓.๐๐ น. แสดงธรรมและปฏิบัติกรรมฐาน