Print
Hits: 5765

อะระหังสัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธังภะคะวันตัง อะภิวาเทมี (กราบ)
สวากขาโต ภะคะวะตาธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ)
สุปะฏิปันโน ภะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆังนะมามิ (กราบ)