อะยัง  โข  เม  กาโย                    โอ้กายของเรานี้หนอ
อุทธัง  ปาทะตะลา                       เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา
อะโธ  เกสะมัตถะกา                     เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป
ตะจะปะริยันโต                            มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ปูโร  นานัปปะการัสสะ อะสุจิโน       เต็มไปด้วยของไม่สะอาด
                                               มีประการต่าง ๆ
อัตถิ  อิมัสมิง กาเย                      มีอยู่ในกายนี้คือ
เกสา                                           ผมทั้งหลาย
โลมา                                        ขนทั้งหลาย
นะขา                                       เล็บทั้งหลาย
ทันตา                                       ฟันทั้งหลาย
ตะโจ                                       หนังทั้งหลาย     
มังสัง                                      เนื้อทั้งหลาย                          
นะหารู                                     เอ็นทั้งหลาย
อัฏฐิ                                        กระดูกทั้งหลาย
อัฏฐิมิญชัง                               เยื่อในกระดูก
วักกัง                                      ม้าม
หะทะยัง                                  หัวใจ
ยะกะนัง                                   ตับ
กิโลมะกัง                                 พังผืด
ปิหะกัง                                     ไต
ปัปผาสัง                                   ปอด
อันตัง                                       ไส้ใหญ่
อันตะคุณัง                                 สายรัดไส้
อุทะริยัง                                    อาหารใหม่
กะรีสัง                                      อาหารเก่า
ปิตตัง                                       น้ำดี
เสมหัง                                      น้ำเสลด
ปุพโพ                                      น้ำเหลือง
โลหิตัง                                     น้ำเลือด
เสโท                                        น้ำเหงื่อ
เมโท                                        น้ำมันข้น
อัสสุ                                         น้ำตา
วะสา                                        น้ำมันเหลว
เขโฬ                                       น้ำลาย
สิงฆาณิกา                                น้ำมูก
ละสิกา                                     น้ำไขข้อ
มุตตัง                                       น้ำมูตร
มัตถะเก  มัตถะลุงคัง                   เยื่อในสมอง
เอวะมะยัง  เม  กาโย                   กายของเรานี้หนอ
อุทธัง  ปาทะตะลา                      เบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมา
อะโธ  เกสะมัตถะกา                    เบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไป
ตะจะปะริยันโต                            มีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบ
ปูโร  นานัปปะการัสสะ  อะสุจิโน ฯ  เต็มไปด้วยของไม่สะอาด                                                     
                                                มีประการต่าง ๆ อย่างนี้แล