(ผู้นำ) (หันทะ มะยัง อุททิสะนาธิฏฐานะคาถาโย ภะณามะ เส)

         อิมินา ปุญญะกัมเมนะ                  ด้วยบุญนี้อุทิศให้
อุปัชฌายา คุณุตตะรา                          อุปัชฌาย์ ผู้เลิศคุณ
อาจะริยูปะการา จะ                              แลอาจารย์ ผู้เกื้อหนุน
มาตาปิตา จะ ญาตะกา                         ทั้งพ่อแม่ แลปวงญาติ
สุริโย จันทิมา ราชา                             สูรย์จันทร์ แลราชา
คุณะวันตา นะราปิ จะ                           ผู้ทรงคุณ หรือสูงชาติ
พรัหมะมารา จะอินทาจะ                        พรหมมาร และอินทราช
โลกะปาลา จะ เทวะตา                         ทั้งทวยเทพ และโลกบาล
ยะโม มิตตา มะนุสสาจะ                        ยมราช มนุษย์มิตร
มัชฌัตตา เวริกาปิ จะ                           ผู้เป็นกลาง ผู้จองผลาญ
สัพเพ สัตตา สุขี โหนตุ                        ขอให้เป็นสุขศานต์ทุกทั่วหน้า
                                                         อย่าทุกข์ทน
ปุญญานิ ปะกะตานิ เม                          บุญผองที่ข้าพเจ้าทำ
                                                        จงช่วยอำนวยศุภผล
สุขัง จะ ติวิธัง เทนตุ                           ให้สุขสามอย่างล้น
ขิปปัง ปาเปถะ โว มะตัง                       ให้บรรลุถึง นิพพานพลัน
         อิมินา ปุญญะกัมเมนะ                  ด้วยบุญนี้ที่เราทำ
อิมินา อุททิเสนะ จะ                            แลอุทิศให้ปวงสัตว์
ขิปปาหัง สุละเภ เจวะ                          เราพลันได้ ซึ่งการตัด
ตัณหุปาทานะเฉทะนัง                         ตัวตัณหา อุปาทาน
เย สันตาเน หินา ธัมมา                        สิ่งชั่วในดวงใจ
ยาวะ นิพพานะโต มะมัง                      กว่าเราจะถึงนิพพาน
นัสสันตุ สัพพะทา เยวะ                      มลายสิ้นจากสันดาน
ยัตถะ ชาโต ภะเว ภะเว                       ทุก ๆ ภพที่เราเกิด
อุชุจิตตัง สะติปัญญา                         มีจิตตรง และสติ
                                                      ทั้งปัญญาอันประเสริฐ
สัลเลโข วิริยัมหินา                            พร้อมทั้งความเพียรเลิศ
                                                      เป็นเครื่องขูดกิเลสหาย
มารา ละภันตุ โนกาสัง                      โอกาสอย่าพึงมี แก่หมู่มารสิ้น
                                                      ทั้งหลาย
กาตุญจะ วิริเยสุ เม                           เป็นช่องประทุษร้าย
                                                     ทำลายล้างความเพียรจม
พุทธาทิปะวะโร นาโถ                       พระพุทธเจ้า ผู้บวรนาถ
ธัมโม นาโถ วะรุตตะโม                     พระธรรมเป็นที่พึ่งอันอุดม
นาโถ ปัจเจกะพุทโธ จะ                    พระปัจเจกะพุทธะสมทบ
สังโฆ นาโถตตะโร มะมัง                   พระสงฆ์ที่พึ่งผยอง
เตโสตตะมานุภาเวนะ                       ด้วยอานุภาพนั้น
มาโรกาสัง ละภันตุ มา                      ขอหมู่มาร อย่าได้ช่อง
ทะสะ ปุญญา นุภาเวนะ                    ด้วยเดชบุญทั้งสิบป้อง
มาโร กาสัง ละภันตุมา ฯ                   อย่าเปิดโอกาสแก่มารเทอญ.