Print
Hits: 9404

วิปัตติ ปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะทุกขะ
วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะมัง คะลัง

วิปัตติ ปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะภะยะ
วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะมัง คะลัง

วิปัตติ ปะฏิพาหายะ สัพพะสัมปัตติสิทธิยา สัพพะโรคะ
วินาสายะ ปะริตตัง พรูถะมัง คะลัง