Print
Hits: 4275

นะโม ๓ จบ  

อิมินา สักกาเรนะ  พุทธัง อภิปูชะยามะ 
ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้า  ด้วยเครื่องสักการะนี้
อิมินา สักกาเรนะ  ธัมมัง อภิปูชะยามะ 
ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม  ด้วยเครื่องสักการะนี้
อิมินา สักกาเรนะ  สังฆัง อภิปูชะยามะ 
ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์  ด้วยเครื่องสักการะนี้
สาธุ วันทา  คุณบิดามารดา
สาธุ วันทา  คุณครูบาอาจารย์

ข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญ    ข้าพเจ้าทั้งหลาย  ขอน้อมถวาย  เครื่องสังฆทาน   กับทั้งบริวารทั้งหลายเหล่านี้    เพื่อเป็นพุทธะบูชา   ธรรมะบูชา    บูชาพระมหาโพธิสัตว์เจ้า    บูชาพระอริสงฆะเจ้า   บูชาคุณบิดามารดา   และบูชาคุณครูบาอาจารย์     ขอพระสงฆ์ทั้งหลาย    โปรดจงรับ    ซึ่งเครื่องบูชา    ของข้าพเจ้าทั้งหลาย    เพื่อให้สำเร็จประโยชน์    และความผาสุข    ความเจริญรุ่งเรือง   แก่ตัวข้าพเจ้า    แก่ครอบครัวข้าพเจ้า    แก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า   ตลอดกาลนานเทอญ