ปุจฉา ผมได้รับคำชวนให้ไปรับธรรมะ จากสายธรรมที่อ้างว่าเป็นองค์การฟ้าและผมก็ได้รับมาแล้วแต่ไม่อาจบอกไตรรัตน์ให้เข้าใจได้เพราะยังไม่ได้รับอนุญาติให้เผยแพร่นอกจากให้อาจารย์ในสายธรรมทำพิธีเสียก่อนจึงสามารถพูดไตรรัตน์ได้ แต่บ้างอย่างก็ไม่สามารถรู้ได้ด้วยปัญญาตนเอง จึงอยากรู้ว่าองค์การฟ้ามีจริงหรือไม่

วิสัชนา : มี.... แต่สำหรับคนปัญญาอ่อน เชื่อง่ายไร้เหตุผล หัวอ่อน ขี้กลัว ไม่ศึกษา ขาดเพื่อนที่เป็นกัลยาณมิตร ไม่ชอบคบหากับผู้รู้ ไม่ใช้ปัญญาในการฟัง และสุดท้ายท้ายสุด เป็นคนอ่อนแอ พึ่งตนเองไม่ได้ อีกทั้งยังเป็นที่พึ่งของคนอื่นไม่ได้ด้วย

โถ... ชีวิตช่างน่าสงสารนัก

พุทธะอิสระ