Print
Hits: 4479

กราบนอบน้อมนมัสการ หลวงปู่ครับ

ปุจฉา : ความว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตน ของพระโพธิสัตว์ทั้งปวง ต่างจาก การลูถึงความไม่มีตัวมีตน ของพระอริยะเจ้า ทั้งปวง อย่างไรครับ แล้วทำอย่างไร จึงจักลุถึงความว่างเปล่าทั้ง 2 นี้ได้ครับ

กราบนอบน้อมนมัสการ

ศิษย์พุทธะ

วิสัชนา: ความไม่มีตัวตนของพระโพธิสัตว์เป็นปัญญารู้เข้าใจสภาวะของความเป็นจริงแห่งสรรพสัตว์ สรรพสิ่ง แต่ความไม่มีตัวตรของพระอริยเจ้า หมายถึงความพ้นแล้ว หมดแล้ว ไม่เหลือแล้ว ว่างแล้ว

พุทธะอิสระ