Print
Hits: 2696

16 กพ 56  (1) พิธีบวงสรวงเทพเจ้า ก่อนยกเศียรพระมหาพุทธพิมพ์ นาคปรกปกเกล้าปกแผ่นดิน ณ. วัดอ้อน้อย โดย องค์หลวงปู่ พุทธะอิสระ

......
ขออนุญาต หลวงปู่ในฐานะรับเป็นประธานในพิธี ขออนุญาต กิจกรรมครั้งนี้เป็นกิจกรรม

เกี่ยวกับเทพยเจ้า เทวดาโดยตรง ถามว่า เพราะอะไร
ก็เพราะว่า พระประจำวันทั้ง 7 วันเนี่ย มีอยู่ปางเดียว คือ วันเดียวที่เกี่ยวกับเทวดา หรือ

เทพยเจ้า หรือ อาทิสมานกาย ปางนั้นก็คือ ปางนาคปรก
ปางนาคปรก  ก็ พญานาคมุจรินทร์ ก็จัดว่า เป็นเทพไท้องค์นาค แม้จะมีการบวงสรวง

เทพยดา แต่ท่านผู้บวงสรวงไม่ได้กล่าวนาม ท้าวมุจรินทร์ ซึ่งก็จะไม่สำเร็จประโยชน์
ลูกหลานทั้งหลายพนมมือ แล้วหันหน้าไปทางองค์พระฯ แล้วว่าตาม
พระพุทธเจ้า ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ 1 ครั้ง ลูก)
พระธรรม ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ 1 ครั้ง  ลูก)
พระมหาโพธิสัตว์เจ้า ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ 1 ครั้ง

 ลูก)
พระอริยสงฆ์สาวก ทรงพระคุณอันประเสริฐ เป็นที่พึ่งอันเลิศของข้าพเจ้า (กราบ 1 ครั้ง  

ลูก)
ที่พึ่งอื่นใดในโลก ข้าพเจ้าไม่มี
ด้วยเดชแห่งพระพุทธ พระธรรม พระโพธิสัตว์เจ้า และพระอริยสงฆ์ทั้งปวง
ข้าพเจ้าผูกความรักษา ขอน้อมอัญเชิญ ท่านท้าวมุจรินทร์ ที่สิงสถิตย์อยู่ ณ. โลกบาดาล

ซึ่งครั้งหนึ่งเมื่อ 2,000 กว่าปีก่อน พระองค์ได้ทรงกระทำกฤษดาภินิหาร อภิบาลบำรุง

รักษา ดูแลปกป้องคุ้มครองภัย ป้องกันภยันอันตราย จากลมแดดฝนฟ้าอากาศ และภัย

พิบัติทั้งปวง ถวายแด่องค์พระผู้มีพระภาคเจ้า ณ. ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา
บัดนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้สำนึกถึงบุญคุณองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าและพญา

ท้าวมุจรินทร์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ จึงได้สร้างรูปเคารพ เป็นพระมหาพุทธพิมพ์

ปฏิมากร นาค ปกเกล้าปกแผ่นดินเพื่อคุ้มครองภัย ปกปักษ์รักษา ขจัดเสียเสี้ยนหนามและ

อันตราย ภยันตรายทั้งหลาย อันจะพึงบังเกิดมีในทิศทั้ง 4 จะได้ไม่มากล้ำกลาย ย่ำยีบีทา

ชาติไทย และปวงเหล่าพญาท้าวทั้งหลาย ซึ่งมีองค์ท้าวมหากษัตริยาธิราชเจ้า พระบาท

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลย์เดช และสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ ผู้ทรง

พระคุณอันประเสริฐ เป็นประธานในชาตินี้
ขอปวงท้าวพญาทั้งหลาย จงได้รับการบำรุงอภิบาลรักษา ต่อพญาท้าวมุจรินทร์ ผู้ทรง

กฤษดาภินิหาร และโปรดปกปักษ์รักษาคุ้มครองภัย ให้ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย และผู้

คนที่อยู่อาศัยในแผ่นดินสยาม ให้พ้นจากทุกข์โทษภัย พ้นจากอันตรายทั้งปวง
บัดนี้ ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ได้ตั้งเครื่องบรรพพลีบูชา มีขนมนมเนย ทั้งคาวและหวาน

ขาทนียโภชนียะ ทั้งข้าวปลาอาหาร และเครื่องบูชาบายศรี พร้อมทั้งธูปเทียน ด้วยจิตจำนงค์
ขออัญเชิญท้าวมุจรินทร์และเทพยเจ้าทั้งหลาย ผู้รักษาพระพุทธศาสนา และมนุษย์โลกทั้ง 4

ทิศ โปรดจงมาสถิตย์สถาพร ณ.สถานที่มหามงคลพิธีครั้งนี้ เพื่อรับเครื่องพลีกรรมของ

ปวงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย เพื่อยกขึ้นน้อมถวาย ต่อเทพไท้มุจรินทร์องค์นั้น
บัดนี้ ขอท่านผู้เจริญทั้งหลาย อันมีอากาศเทวา ท้าวจาตุมมหาราชิกาทั้ง 4 และเทพทุก

พรหมชั้น จงมาอวยชัยให้พร ดลบันดาลให้กิจจานุกิจ สำเร็จเสร็จสิ้น สมประสงค์ สม

ปรารถนา จงรุ่งเรืองเจริญในทุกทิศา ที่ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้เหยียบย่างไปหา
ขออานุภาพแห่งคุณพระพุทธเจ้า คุณพระธรรมเจ้า คุณพระมหาโพธิสัตว์เจ้า คุณพระอริย

สงฆ์เจ้า คุณบิดามารดา คุณครูบาอาจารย์ และคุณเทพเทวาทุกชั้นฟ้า จงมาประชุมพร้อม

พรัก อำนวยอวยชัย ยกถวายขึ้นเป็นเครื่องบูชา เป็นพลีกรรมต่อองค์พระมหากษัตริยาธิราช

เจ้า และจงอภิบาลบำรุงรักษาพระบรมวงศานุวงศ์ทุกๆ พระองค์ในราชวงศ์จักรีและปวงชน

ชาวไทยในแผ่นดินสยามนี้ ให้อยู่รอดปลอดภัย พ้นจากภยันอันตราย ปราศจากภัยพิบัติทั้ง

ปวง
ขออัญเชิญพญานาคา ผู้ทรงเดชเรืองฤทธิ์ จงสถิตย์สถาพร ณ. มณฑลพิธี ณ. สถานที่

แห่งนี้ นับตั้งแต่โอกาสนี้สืบไป จนตราบนานเท่านานชั่วกัลปาวสาน เพื่อเป็นที่พึ่งที่ระลึก ที่

เคารพรักษา ที่บูชาเทิดทูน ที่อภิบาลบำรุง ที่ดูแลคุ้มครอง ปวงชนชาวไทย และตัวข้าพเจ้า

ให้อยู่รอดปลอดภัย ณ.โอกาสบัดนี้เทอญ
พุทธัง สรณัง คัจฉามิ, ธัมมัง สรณัง คัจฉามิ, โพธิธัง สรณัง คัจฉามิ, สังฆัง สรณัง

คัจฉามิ
สาธุ สาธุ สาธุ นะมามิหัง อนุโมทามิ
แกว่งบัณเฑาะว์ เคาะ, เป่าสังข์
ลูกหลานทุกคน ไปจุดธูปบูชาเทวดาและพญานาค แล้วเดี๋ยวไปรวมกัน หล่อเรือมังกร ลูก
ไหนๆ ปีนี้ก็เป็นปีสกุล..
..บูชาพระพุทธด้วยเครื่องสักการะเหล่านี้ แต่เราบูชาพญานาคและเทพยดา เพราะเป็นพระนาคปรก ลูก