20 ต ค 55  16.45 น. ณ.โรงพยาบาลศิริราช โดย องค์หลวงปู่พุทธะอิสระ

หลังเจริญมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีกร     .......จิตกับมนต์เป็นหนึ่งเดียวกัน สังเกตุได้อย่างไร และอานุภาพมันจะ

มากมายขนาดไหน และถ้าสวดด้วยสัญญา มันจะแตกต่างมากขนาดไหน
หลวงปู่      สวดด้วยสัญญา มันก็เหมือนกับการร้องเพลงที่ไร้อารมณ์
พิธีกร   ......
หลวงปู่    เออ ประมาณนั้นน่ะ ร้องเพลงแบบซังกะตาย ไม่ได้เรื่อง อะไรประมาณนี้น่ะ

นั่นคือ คนสวดด้วยสัญญา อ้ายสวดด้วยปัญญา มันเหมือนกับคนร้องเพลงแล้วใส่อารมณ์ คือ

ร้องถึงบทเศร้า คนร้องก็เศร้าไปด้วย คนฟังก็เศร้าไปด้วย มันได้อารมณ์ไง มันได้ความ

หมายด้วย มันได้อารมณ์ด้วย ได้ความตั้งมั่น แต่นั่นคือ บทเพลงของคนมีทุกข์
อ้ายการเจริญมาต์ การสวดมนต์ การสาธยายมนต์ มันเป็นบทบรรเลง การร้อง การสวดของ

คนมีความสุข เพราะสวดแล้วจิตมันสงบไง อ้ายร้อง มันไม่ได้ทำให้จิตสงบ มันไม่ทำให้จิต

สงบระงับ มันไม่ทำให้จิตปล่อยวาง แล้วไม่ทำให้จิตมีอิสระได้ แต่อ้ายมนต์นี่ ยิ่งสวด ยิ่งสา

ธาธยาย มันจะเกิดอิสระธรรม อิสระในจิต จิตนี้มันจะสงบระงับ และตั้งมั่นได้อย่างดียิ่ง
เพราะฉะนั้น จึงอยากบอกว่า ถ้าเราต้องการจะพัฒนาจิต มนุษย์เราเนี่ย มันเป็นสัญชาติ หรือ

สถานภาพของผู้พัฒนา ถ้าอยู่เฉยๆ ไม่เรียกมนุษย์ เค้าเรียก เดรัจฉาน
เพราะฉะนั้น ถ้าหากจะเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ต้องมีพัฒนาการ แล้วพัฒนา 2 อย่าง คือ

พัฒนากาย กับพัฒนาใจ
การเจริญมนต์ที่ทำให้เราเป็นผู้พัฒนาได้ คือต้องไม่มีอิฏฐารมณ์ ไม่มีอนิษฐารมณ์ คือ ไม่

มีความครุ่นคิดในกุศล อกุศลใดๆ ไม่มีอะไรปรากฏขึ้น มีแต่จิตกับมนต์อย่างเดียว อย่างนี้น่ะ

ถือว่า มนต์นั้นศักดิ์สิทธิ์ สำเร็จประโยชน์
แต่ถ้าเจริญมนต์ไป แล้วก็ เอ นี่เมื่อไหร่จะเลิก อู้หู ทำไมวันนี้สวดยาวจังวะ กลับบ้านจะมืด

หรือเปล่า ผัวจะตามถามหาไม๊เนี่ย ตายๆ ลูกกูจะไปรับที่ไหนเนี่ย, โอ จะไปยังไง รถจะ

ติดหรือไม่ อ้ายอย่างนี้ ไม่เรียกสวดมนต์นะ อ้ายอย่างนี้ เค้าเรียก บ่นนะ ปากก็สวด แต่ใจก็

บ่นไปเรื่อยเปื่อยเลอะเทอะ นี่เสียเวลาเปล่านะ ไม่ได้ประโยชน์
เพราะงั้น ถ้าจะสวดเนี่ย วันนี้ที่จริงแล้วมันเป็นวันกินเจ วันที่ 6 ที่ 7 แล้ว หลวงปู่ได้

สอนในวันกินเจ ก็เพื่อจะงดเว้นการกินเนื้อญาติ เพราะว่า ในวิถีแห่งโพธิญาณ เค้าถือว่า

สัตว์ทั้งปวงเป็นญาติของเรา เรากินเนื้อญาติมาเยอะล่ะ เราก็หยุดกินเนื้อญาติซักปีละ 10

วัน ก็ไม่เป็นไร
แต่ในขณะเดียวกัน ก็อย่ากินอย่างชนิดที่ว่า ทำให้ผักมันเป็นเหมือนเนื้อญาติ คือ ทำให้ผัก

เป็นขาหมู ทำให้ผักเป็นปลา เจกระแดะ เจตอแหล นี่อย่ากินเลย ขอร้องทีเฮอะ กินให้มัน

เป็นผัก ก็คือ ผัก อย่าไปเสแสร้งแกล้งหลอกตัวเอง
ในขณะเดียวกัน หลวงปู่ก็บอกว่า จะกินเจ มันต้องถือศีลก่อน เค้าเรียกว่า ถือศีลกินเจ เรามี

ศีลแล้ว ก็มีธรรมะด้วย ธรรมะของผู้ปฏิบัติกินเจก็คือ โพธิธรรมทั้ง 10 ประการ  มีอะไร

บ้าง มีทาน มีศีล มีเนกขัมมะ มีปัญญา มีวิริยะ มีขันติ มีสัจจะ มีอธิษฐาน มีเมตตา แล้วก็

อุเบกขา เราไม่ต้องทำครบวันละ 10 ข้อ แต่ทำวันละข้อ
วันนี้ หลวงปู่ปฏิบัติในข้อสัจจะบารมี เออ ใช่ สัจจะบารมี สัจจะบารมี มีคุณสมบัติอะไรบ้าง
สัจจะบารมี คือ คิดอย่างไร ทำอย่างนั้น, ทำอย่างไร พูดเช่นนั้น, คิด ทำ พูด เรื่องเดียว

กัน
อ้ายสัจจะบารมี ไม่ใช่หมายความว่า เราไปให้สัจจะกับคนอื่นอย่างเดียว มันรวมไปถึงว่า

พฤติกรรมที่เราทำ พูด คิด ทำ มันต้องซื่อตรง อย่าเสแสร้ง อย่าใส่หน้ากาก อย่าหลอกลวง

อย่าตลบแตลง อย่าโกหก แม้ที่สุด โกหกตัวเอง ก็อย่าทำ อย่างนี้ เค้าเรียกว่า เป็นผู้มีความ

ซื่อตรง เรียกว่า มีสัจจะบารมี
วันพรุ่งนี้ ปฏิบัติในข้ออะไร อธิษฐานบารมี ทำเครื่องตั้งไว้ในใจ 4 อย่าง เรียกว่า

อธิษฐานธรรม มีอะไรบ้าง ก็ มีปัญญา มีสัจจะ มีจาคะ แล้วก็มี อุปสมะ, ปัญญา สัจจะ

จาคะ อุปสมะ คือ มีอะไรบ้าง
ปัญญา ก็ต้อง รู้ในกองสังขาร รอบรู้ในในสภาวะธรรมที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ ดับไป อย่างนี้เป็นต้น
จาคะ คือ การบริจาค แม้ที่สุด บริจาคสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อกิเลส อะไรบ้างล่ะ ก็เนี่ย อ้าย

ประมาณว่า กินเจเขี่ย เจกระแดะ เจตอแหล นี่ ก็บริจาคมันเสียบ้าง เล่นผักมันอย่างเดียว เออ

ไม่ใช่พูดอย่างนี้ไปสนับสนุน แต่มันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย แล้วมันก็ทำให้ตัวเราได้

เข้าใจวิถีแห่งโพธิญาณได้เยอะขึ้นด้วย
ถามว่า พระพุทธเจ้าสนับสนุนไม๊  แต่เป็นสิ่งมนุษย์พึงกระทำได้
แต่อย่าไปบอกว่า การกินเจ ทำให้เราเป็นผู้วิเศษ เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ ผู้สำเร็จประโยชน์ เป็น

อรหันต์นะ
ถ้าเป็นอย่างนี้ ควาย วัว ก็เป็นอรหันต์ตั้งแต่อยู่ในท้องแล้วล่ะ เพราะว่า พ่อแม่ควาย มันก็

กินแต่หญ้า ไม่เห็นมันวิเศษไปกว่าควาย กว่าวัว
งั้น การกินไม่ได้ทำให้เราวิเศษ แต่การกินมันทำให้เรารู้จักหยุดอยาก ทำลายความอยาก

แล้วก็รู้จักอยากในสิ่งที่ควรจะอยาก อย่าอยากจนยุ่งยาก แล้วมันจะทุกข์ยากและลำบาก

เกิดจากความอยากที่ไม่รู้จักหยุดอยาก
งั้น ปัญญา เข้าใจอย่างนี้
จาคะ แล้วก็ สัจจะ
อุปสมะ คือ ความวาง วางห่างจากสภาวะเครื่องร้อยรัดทางจิตใจ เรียกว่า วางออกจากกิเลส

วางห่างจากกิเลส วางพ้นจากเครื่องร้อยรัด ผูกพันธนาการจากตัณหา อุปาทานทั้งปวง
ทั้งหมดเนี่ย คือ ธรรม เครื่องตั้งไว้ในใจ เรียกว่า อธิษฐานธรรม พรุ่งนี้ เป็นการปฏิบัติ

ธรรมข้อว่า อธิษฐานบารมี
วันที่ 9 ก็ปฏิบัติในเมตตา วันที่ 10 วันสุดท้าย ก็ อุเบกขา ความวางเฉย
ทำทีละข้อๆ ใน ทศบารมีทั้ง 10 ข้อ ทำให้ครบทุกวัน โอ้โห บุญมหาศาล ไม่ใช่แค่กินผัก

อย่างเดียว ถือศีลอย่างเดียว ยังเป็นพระโพธิสัตว์ได้อีกด้วย จบ
พิธีกร    วันนี้ มีบทสวด ท้าวจาตุโลกบาล
หลวงปู่    คุณเล่นเปิดหนังสือถามชั้นเลยเหรอ
พิธีกร    คุยกับหลวงปู่ ต้องใช้วิธีนี้ ทั้ง 28 พระองค์ นี่เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้า
หลวงปู่     อดีต อดีตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
พิธีกร      ที่พระพุทธเจ้า
หลวงปู่      ที่มีมาแล้ว
พิธีกร      ที่ได้สอน ได้พบ ได้เรียนรู้ธรรมะ
หลวงปู่    ใช่
พิธีกร     ทั้ง 28 พระองค์
หลวงปู่      เออ เพราะพระปัจเจกพุทธเจ้า ท่านจะไม่เอามาเรียบเรียงไว้เพื่อสาธยาย ก็จะ

เห็นว่า คุณธรรมของท่าน ทำให้โลกสว่าง ทำให้เกิดปัญญา ทำให้ความงดงาม ทั้งหมดนี่

เป็นคุณธรรมของอดีตพุทธแต่ละองค์ที่แสดง ที่ได้เน้นหนักได้สอนในยุคสมัยท่าน
แต่พระปัจเจกพุทธนี่ จะไม่สอนใคร ก็จะไม่มีคุณธรรมใดๆปรากฏ ยกเว้นพาตัวเองรอด

เฉยๆ กี่โมงแล้วเนี่ย
พิธีกร      4 โมงกว่า
หลวงปู่     เลิกเถอะ เดี๋ยวจะไปทำกับข้าวให้แม่กิน โยมแม่รอ
พิธีกร    ข้อสุดท้ายครับ หลวงปู่  นี่ก็ใกล้สิ้นปีแล้วครับ
หลวงปู่     ยัง อีกตั้ง 3 เดือน วันพรุ่งนี้ ไม่ได้ไปแสดงธรรมที่โรงพยาบาลทหารเรือนะจ๊ะ

เพราะว่า ที่วัดก็จะมีแจกมหาทาน พันกว่าครอบครัว แล้วก็มีสวดมนต์แบบนี้ แสดงธรรม

เพราะฉะนั้น ใครที่รอที่จะฟังธรรมที่โรงพยาบาลทหารเรือ ก็ขออภัยด้วย ไม่ได้ไป ที่วัดก็มี

งานเทศกาลกินเจที่โรงเจ แล้วก็ต้องอยู่แจกทานด้วย แจกมาทุกวันน่ะ ลูก เช้านี้ก็แจก เอ้า

แบ่งบุญให้ท่านทั้งหลายด้วยแล้วกัน ให้มีส่วนในบุญ (สาธุ)
พิธีกร     ครับ สุดท้ายอยากให้หลวงปู่ เข้าใจว่า เทปรายการของเราจะคาบเกี่ยวกับช่วง

ออกพรรษา..
หลวงปู่     ออกพรรษาเมื่อไหร่ วันที่เท่าไหร่ ไม่รู้เรื่องเลย ก็ออกพรรษาแล้วก็เป็นงานกฐิน

ที่วัดเค้ามีทอดวันที่ 4 พฤศจิกาฯ แล้วหลังจากนั้น ก็จะเป็นวันรับสมัครบวชถวายพระราช

กุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ จะบวชซัก 180

รูป เอ้า ใครมีลูก มีผัว เผื่อๆ ก็ไปทิ้งไว้วัดบ้าง บวชแล้วก็จะพาไปอยู่ที่ทองผาภูมิ แล้วกลับ

มาก็จะพามาเจริญมนต์ที่นี่
งั้น ใครปรารถนาจะบวชเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนม์พรรษา

วันที่ 5 ธันวาฯ เค้าเริ่มรับสมัครบวชตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาฯ แจ้งเสียให้ทราบแต่เนิ่นๆ จะ

ได้วางแผนว่า ใครจะหนีเมีย หนีลูก หนีผัว อะไรก็ว่าไป กิจกรรมที่จะทำเพื่ออุทิศถวาย

เป็นพลีต่อแผ่นดิน แสดงความกตัญญู กตเวทิตา แล้วเราก็ได้ดีด้วย
พิธีกร     180 รูป นะครับ
หลวงปู่     ใช่
พิธีกร    บวชวันที่  1 ธันวาฯ 15 วัน
หลวงปู่    ขอให้ทุกท่านที่รับชมรายการอาทิตย์สดใส แล้วก็ลูกหลานชาวครอบครัวธรรม

อิสระทุกท่านที่มาแสดงมุทิตาสักการะ เป็นพลีกรรมต่อแผ่นดิน แล้วก็แสดงความกตัญญู

กตเวทิตาต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งและสมเด็จ

พระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ผู้เป็นดั่งแม่ของแผ่นดินที่มีคุณูปการมหาศาลต่อปวงชน

ชาวสยามทุกท่านที่ได้กระทำด้วยความจริงใจ เป็นสัจจะวาจา เป็นอธิษฐานธรรมที่มีอยู่ใน

หัวใจเต็มเปี่ยม และปลาบปลื้ม ปิติสุข ทั้งหมดนี่เป็นบุญอันยิ่งใหญ่ จงย้อนกลับไปหาพวก

ท่านเป็นร้อยเท่าพันทวี ด้วยบุญครั้งนี้ จงสำเร็จประโยชน์ทุกท่านทุกคนเทอญ
(สาธุ)
ขอบคุณมาก ลูก ให้รุ่งเรือง ร่ำรวย แล้วเดือนหน้าเจอกันใหม่วันนี้ เวลาเดิม
ขอประชาสัมพันธ์ด้วย ญาติโยมที่รับชมรายการนี้ ทุกเดือนในสัปดาห์ที่ 3 ของเดือน คือ

วันเสาร์ เวลา บ่าย 1 โมง มาพร้อมกันที่ศิริราช ลานศิริราช 100 ปี เพื่อจะเจริญมนต์

ถวายพระราชกุศล ต่อล้นเกล้าฯ ทั้ง 2 พระองค์ ขอให้ทุกคนได้มาแสดงความรักอันเป็นที่

ประจักษ์ชัดต่อแผ่นดิน ให้คนไทยและชาติทั่วโลกได้สัมผัสความรักของท่านที่มีต่อ...

ของพวกเราให้แจ่มแจ้ง อย่าเก็บความรักไว้ลึกจนเกินไป จนพระองค์พึ่งพาไม่ได้ รักลึกๆ

แบบนั้น ไม่เป็นประโยชน์ต่อใครเลย สุดท้ายมานั่งเสียดายว่า ถึงเวลาแล้ว เราไม่ได้แสดง

ความรักให้เป็นที่ประจักษ์ เจริญธรรม
(สาธุ)
(กราบ)
เอ้า ใครจะร่วมถวายปัจจัย เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เข้าแถวรอ ลูก

เดี๋ยว หลวงปู่ เดินไปข้างหน้า ตั้งแถว