วันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561
พิธีสวดมาติกาบังสุกุล ถวายสังฆทาน
เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมอุทิศถวาย
แด่ องค์พ่อหลวงผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่ง
ณ วัดอ้อน้อย(ธรรมอิสระ) จ.นครปฐม