หลวงปู่พุทธะอิสระ ร่วมเสวนาในสัมมนา
เรื่อง “ศาสนาในประเทศไทยหลังโควิด 19”
ณ ห้อง 6-200 ชั้น 2 อาคาร 6 มหาวิทยาลัยรังสิต
จัดโดย สถาบันคานธี มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับ คณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
 
วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563