หนังสือที่รจนาโดยหลวงปู่ฯ

หนังสือที่รจนาโดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

วันนี้เป็นวันใหม่ เป็นวันต้นแห่งปีใหม่ ก็เปลี่ยนแปลงอุปนิสัย เปลี่ยนแปลงสิ่งที่ไม่ได้ ไม่ถึง
ให้เป็นสิ่งที่จะพึงได้พึงถึงจากบุรุษผู้แข็งแรงให้เกิดขึ้น ทำลายบุรุษผู้อ่อนแอ ในกายของเรา ในใจของเรา ในวาจา ในความรู้สึกนึกคิดของเรา ให้มันหมดไป

 

"พันธุ์" ตัวนี้หมายถึง กิริยาอาการที่แสดงออก
ถึงความสมบูรณ์ที่ได้จากการมีชีวิต
คุณภาพของการมีลมหายใจ สาระและแก่นสาร
ของการที่มีหน้าที่ทำกิจกรรมและการงานนั้น ๆ
ได้สำเร็จ ซื่อตรง ถูกต้อง และสมบูรณ์
ในอุดมการณ์ ที่ตนตั้งไว้