อำนวยพรทุกท่าน ยินดีที่วันนี้ได้มาพบพระ เณร และ ญาติโยมวัดธรรมอิสระพร้อมกัน โดยเฉพาะหลวงปู่หนุ่ม เจ้าอาวาสวัดนี้ก็อยู่ให้พบด้วย คงเป็นโชคดีประการหนึ่ง กิตติศักดิ์ท่านเจ้าอาวาสวัดนี้ดังมาก และ ก็ดังในทางดีมาก ๆ จึงนับว่าเป็นบุญของพระพุทธศาสนา ที่มีท่านมาช่วยสืบพระศาสนา และ ก็เป็นบุญของท่านทั้งหลายด้วยที่ได้มีโอกาสมาใกล้ชิดท่าน ได้เห็นปฏิปทาของท่าน

 

สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงสอนเทวดาไว้ว่า มงคลสูงสุดข้อแรก ข้อที่หนึ่งคือ การไม่คบคนพาล คือคนไม่ดี ด้วยการคบบัณฑิต คือคนดี เหมือนหลวงปู่หนุ่มวัดนี้เป็นบัณฑิตเป็นคนดี เมื่อท่านทั้งหลายมีบุญมีมงคลสูงสุด ได้พบท่าน ได้ใกล้ชิดท่านแล้ว ก็จงตั้งใจปฏิบัติตามท่านปฏิบัติ และ ปฏิบัติตามท่านสอน อาตมาไม่เคยได้ยินท่านสอน แต่เชื่อว่าท่านต้องสอนหัวใจพระพุทธศาสนา ๓ ประการด้วย คือไม่ทำบาปทั้งปวง การทำบุญกุศลทุก ๆ อย่าง และ ทำใจให้ผ่องใส มีโลภ โกรธ หลงให้น้อยลง น้อยลงเป็นลำดับ จนวันนี้ที่ได้มีความสุขสงบ มีชีวิตสว่างไสว แม้ทุกวันนี้โลกทั่ว ๆ ไปค่อนข้างวุ่น ค่อนข้างมืด ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน ที่มีแสงสว่างอยู่ข้างตัว คือ หลวงปู่ของท่าน ช่วยกันรักษาท่านไว้ด้วยวิธีที่ท่านต้องชอบใจ คือทำตามท่านสอน

 

 

 

 

 

 

 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้ว่า อัปปะมาทลตาโหฐะ ท่านทั้งหลายจงยินดี ในความไม่ประมาท คือในความที่มีสติปัญญา ควบคุมความประพฤติ ทางกาย ทางวาจา ทางใจ ทุกอย่าง ให้เป็น กายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นบุญเป็นกุศล สจิตตมัลลขถะ ทั้งนี้ก็โดยที่ตรงตามรักษาจิตของตนด้วยมี สัญมัช ความระมัดระวังใจ และ ทมะ ความข่มใจ ทุกตาอุกทะระตากัง จงถอนตนให้ขึ้น จากหล่มอันนั้น

และยังได้สั่งสอนไว้ด้วยว่า ความคุ้นเคยไว้วางใจกันเป็นญาติอย่างยิ่ง สัมปะติปะระมังคะนัง ความสันโดษยินดีตามได้ ยถาพลสันโดษ ยินดีตามกำลัง และ ยถาปารุกสันโดษ ยินดีตามสมควรเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง ความคุ้นเคยไว้วางใจกัน เป็นญาติอย่างยิ่ง นิพพานังปะระมังสุขัง นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งดังนี้ เป็นบรมธรรม 4 ประการ ซึ่งผู้ได้ฟังแล้วตั้งใจกำหนดจดจำ และ ยึดปฏิบัติตาม สมควรจะได้ความสุขทางจิตใจ และทางกายยิ่ง ๆ ขึ้นไป