ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรค
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรค
ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กิจอันสำเร็จ การงานอันสำเร็จ ลาภอันสำเร็จ และชัยชนะ ตลอดกาล
จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในกาลทั้งปวง เทอญฯ

๘๔ พรรษา ที่พระองค์พระบรมมหาราชินีทรงอยู่คู่กับองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นดังพระบิดาของแผ่นดิน ดุจดังพระสหายร่วมสุขร่วมทุกข์ไม่ว่าจะทรงเผชิญต่อสถานการณ์ใดๆ พระแม่ของชาวไทยก็ยังทรงทำหน้าที่ของพระองค์อย่างงดงามในสายตาชาวโลกมาตลอด

๘๔ พระพรรษา ขององค์พระบรมราชินีศรีแผ่นดินสยาม

๘๔ พระพรรษา ของพระแม่ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของลูกไทยหลานไทยผู้มีหัวใจกตัญญู

๘๔ พระพรรษา ของผืนป่ารักน้ำที่พระแม่ของแผ่นดินทรงชักชวรลูกไทยหลานไทยให้ช่วยกัน อนุรักษ์และปกป้องเพื่อเป็นคลังสมบัติของลูกไทยทุกคน

๘๔ พระพรรษา พระพรรษาที่ศิลปกรรมหัตถกรรมของแผ่นดินสยามได้รับการฟื้นฟูจากพระดำริขององค์พระแม่ผู้ทรงมีสายพระเนตรอันยาวไกล

๘๔ พระพรรษา ที่องค์พระแม่ของแผ่นดินทรงปลุกหญิงไทยผู้มีหัวใจรักชาติให้ลุกขึ้นมาต่อสู้ ต่อต้านกับขบวนการยาเสพติดที่แพร่หลายเข้าไปทุกหมู่บ้านจนทำให้ลูกไทยหลาน ไทยกลายเป็นขี้ยา ณ วันนี้จึงบังเกิดกองทุนแม่ของแผ่นดินอยู่ทั่วทุกทิศไทย

๘๔ พระพรรษา ที่องค์พระแม่ที่ทรงทุ่มเทเสียสละเพื่อความเป็นเอกภาพมั่นคงรุ่งเรืองของแผ่นดินไทยให้ไว้แก่ลูกหลาน

๘๔ พระพรรษา ที่พระแม่ของแผ่นดินสยามได้ทรงหาอาชีพให้คนพิการ คนชรา ลูกหลานชาวไร่ชาวนาและตำรวจทหาร ซึ่งผ่านโครงการศูนย์ศิลปาชีพพิเศษและมูลนิธิสายใจไทย

 ๘๔ พระพรรษา ที่ลูกไทยหลานไทยรู้สึกภาคภูมิใจที่พวกเรามีพระแม่ที่ทรงทุ่มเท เสียสละเพื่อแผ่นดินไทยและคนไทย ดุจดังองค์พระวีรสตรีที่มาแล้วในอดีต

พวกเราปวงชนชาวไทยผู้มีหัวใจกตัญญูขอน้อมถวายพระพรชัยมงคล ขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ทรงมีพระหฤทัยแจ่มใส พระสติปัญญาตั้งมั่น ทรงพระเกษมสำราญทุกทิพาราตรีกาลเทอญ

และขอให้บรรดาคุณแม่ของลูกๆ ทุกคนจงมีความสุขความเจริญทุกท่าน

พุทธะอิสระ