ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงเป็นอยู่กว่าหนึ่งร้อยกาลฝน
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรค
ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ทรงปราศจากโรค
ขอความสุขสวัสดี จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
กิจอันสำเร็จ การงานอันสำเร็จ ลาภอันสำเร็จ และชัยชนะ ตลอดกาล
จงมีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ในกาลทั้งปวง เทอญฯ